Ежедневный журнал о Латвии Freecity.lv
Демократия восторжествовала, и теперь быть личностью стало ещё труднее, чем раньше.
Томас Стернз Элиот, американо-английский поэт, драматург
Latviannews
English version

Гунта Лидака: необходимо создавать общий контент на русском и латышском языке

Поделиться:
Гунта Лидака/youtube.com
После закрытия 16 российских каналов необходимо создать общий контент для латышскоязычной и русскоязычной аудитории, чтобы поддерживать интерес населения. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала бывший член правления Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Гунта Лидака.

По ее словам, после закрытия каналов часть аудитории стала смотреть другие телеканалы, а другие перешли на интернет-платформы, из-за чего стало невозможно отследить, какой контент они поглощают.

“После закрытия 16 российских каналов поведение аудитории изменилось, мы следили за этим. Часть аудитории осталась на каналах, которые вещают и измеряются. А часть ушла туда, где они смотрят что-то другое, о чем мы не знаем. 17% населения смотрят российские каналы на YouTube и других платформах и продолжают это делать. Какая-то часть аудитории осталась там, где была, но часть пошла за другими решениями вслед за каналами. Такую аудиторию мы не можем увидеть и измерить”, – рассказала она.

Лидака отметила, что есть большая разница в том, как латышскоязычная и русскоязычная воспринимает один контент.

“Это сильно отличается, и это мы должны иметь в виду, когда говорим об общем контенте. Повестки дня у аудиторий тоже отличаются. Поэтому надо следить и думать, как же нам вместе друг с другом разговаривать”, – подчеркнула эксперт.

Она также добавила, что создание единого новостного портала может сблизить разноязычные аудитории.

“Нужно создавать такой новостной контент, которому доверяет аудитория. Но у них большие различия: латышская аудитория смотрит свои какие-то политические повестки дня, а русскоязычную аудиторию интересует то, как вообще жить в этой стране. Основная проблема в том, что у нас нет профессионального подхода для изучения аудитории, чтобы создавать для них такой продукт, который они хотели бы смотреть”, – подытожила она.

Также в эфире радио Baltkom Гунта Лидака высказала мнение, что латвийскому правительству нужны инструменты коммуникации с русскоязычным населением страны, однако из-за политизированности этого вопроса найти решение проблемы может быть затруднительно.

Она подчеркнула, что для более качественного информирования и коммуникации с русскоязычным населением Латвии, они должны проходить на русском языке, о чем свидетельствуют результаты ряда исследований.

mixnews.lv


19-07-2021
Поделиться:
Комментарии
Прежде чем оставить комментарий прочтите правила поведения на нашем сайте. Спасибо.
Комментировать
Skolnieciņš no svētbirzs 04.08.2021
Pirmā ‘’Baltijas Praida 2021’’ (angļu valodā: Baltic Pride 2021) diena ir aizvadīta. Aizvakardiena bija ļoti lietaina. Pēc ilga sausuma beidzot uzlija auglīgs lietus. Mūsu sabiedrības attieksme pret ‘’Baltijas Praidu’’ dažkārt mēdz būt ļoti agresīva un nosodoša. Diemžēl mūsu sabiedrībā vel aizvien dominē veci un sen jau novecojuši aizspriedumi pret LGBT kopienu. Šo irracionālo un klišejisko aizspriedumu pamatā ir kristietība un komunistiskā ideoloģija. Kristietība mūsu zemē varmācīgi ielauzās 12. gadsimtā, tā atnesa naidu un neiecietību pret citādāk domājošajiem, kuru viedoklis, dzīves uztvere un uzvedība bija pretrunā ar katoļu baznīcas (Rietumu kristīgas baznīcas) dogmām. Kopš tā laika mūsu sabiedrībā iesakņojās neviltots naids un riebums gan pret homoseksuālu, gan pret biseksuālu mīlestību, jo par mīlestības etalonu atzina monogāmas, heteroseksuālas attiecības. Kaut gan dzīvē bija savādāk, aristokrātija, kura izveidojās kristietības ietekmē, bija visai izvirtīga un liekulīga, jo pati neievēroja pašu ieviestās dogmas. Laika gaitā kristīgās baznīcas ietekme mazinājās, līdz 1940. gada 17. jūnijā mūsu valsti okupēja Padomju Sociālistisko Republiku Savienība (Padomju Krievija). Komunistiskajai partijai bija īpašs naids pret homoseksuālām vai biseksuālām attiecībām. Atšķirībā no katoļu baznīcas, kas ar inkvizīcijas palīdzību vienkārši slepkavoja LGBT kopienas pārstāvjus un pārstāves, ateistiski noskaņotā komunistiskā partija LGBT kopienas cilvēkus pasludināja par psihiski slimiem un sabiedrībai bīstamiem indivīdiem. PSRS totalitārais režīms bija izveidots uz dažādu sociālo grupu diskriminācijas rēķina. Šis režīms turējās, tikai pateicoties dažādu kopienu bailēm un naidam. Abi šie režīmi – teokrātiskais kristiešu režīms un ateistiskais komunistu režīms – sludināja naidu pret LGBT kopienu. Laiki ir mainījušies, tagad mēs dzīvojam demokrātijas un brīvības laikmetā. Aicinu mūs būt iecietīgiem un saprotošiem pret LGBT kopienas cilvēkiem! Aicinu ikvienu no mums noskatīties TV seriāla ‘’Amerikāņu Dievi’’ 3. sezonas 8. sēriju ‘’Degsmes uguns’’. Šo seriālu var noskatīties angļu valodā TV kanāla STARZ mājaslapā: starz.com/us/en/series/american-gods/season-3/episode-8/61896 [Watch American Gods: Ep 308 – The Rapture of Burning on STARZ – Free Trial]. Fantāzijas žanra TV seriāla ‘’Amerikāņu Dievi’’ 3. sezonu var noskatīties TV kanāla STARZ mājaslapā: starz.com/us/en/series/american-gods/season-3/61887 [Watch American Gods Season 3: Stream Full Episodes on STARZ - Free Trial].
Novēlu mums šajā laikā kļūt kaut nedaudz iejūtīgākiem, pretimnākošākiem un saprotošākiem! Lai visvarenās likteņa Dievietes Nornas - Urda, Verdandi un Skulda – dāvā mums iecietību un sapratni! Lai mīlestības, kaisles un auglības Dieviete Freja (saukta arī par Dievieti Vanadisu) dāvā mūsu sirdīm un prātiem mīlestību! Lai senie un varenie Dievi mūs svētī!
Ar Dievietes Frejas svētību, Skolnieciņš no svētbirzs
©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
#mīlestība #kaisle #DievieteFreja #DievieteVanadisa #MīlestībasDieviete #saticība #draudzība #iecietība #sapratne #LGBT #LGBTI # LGBT #BalticPride #BaltijasPraids #AmericanGods #AmerikāņuDievi #STARZ #MīlestībasFestivāls #praids #pagāni #SkandināvuDievi #Skolnieciņš #svētbirzs
Сколниециньш из святорощи 04.08.2021
Первый день ‘’Балтийского Прайда 2021’’ (angļu valodā: Baltic Pride 2021) уже прошёл. Позавчера был очень дождливый день. После длительный засухи наконец пошёл плодородный дождь. Иногда отношение нашего общества к ‘’Балтийскому Прайду’’ бывает особо грубым и агрессивным. К сожалению, в нашем обществе есть много глупых и нелепых предрассудков по поводу общины ЛГБТ . Эти множественные предрассудки основаны на христианстве и коммунистической идеологии. Христианство на нашу землю насильственно вломилась в 12. веку, христианство принесло нам ненависть и презрение к инакомыслию, к тем людям чьи взгляды на жизнь, мышление и поведение не совпадало с догмами католической церкви (Западной христианкой церкви). С тех времён наше общество стало смотреть на гомосексуальную и бисексуальную любовь с омерзением, потому что эталонов любви стали моногамные, гетеросексуальные отношения. Хотя в реальной жизни все было по-другому, аристократия, которая появилась под влиянием христианства, была развратная и лицемерная, потому что они сами нарушали свои догмы. Со временем власть христианской церкви уменьшилась, но 17. июня 1940. года Латвию оккупировал Союз Советских Социалистических Республик (Советская Россия). У коммунистической партии была особая ненависть к гомосексуальной и бисексуальной любви. В отличие от католической церкви, которая просто убивала представителей и представительниц ЛГБТ общины при помощи инквизиции, атеистическая коммунистическая партия признавала людей ЛГБТ общины психически больными и опасными для общества. Тоталитарный режим СССР был построен на ущемлении прав и достоинства разных групп общества. Этот кровавый и деспотичный режим держался благодаря страху и ненависти разных групп общества. Оби эти режимы – теократический христианский режим и атеистический коммунистический режим – проповедовали ненависть к общине ЛГБТ . Времена поменялись, мы живем вы эпоху демократии и свободы. Будем дружными и добродушными к общине ЛГБТ ! Cоветую каждому посмотреть 8. серию 3. сезона ‘’Американских Богов’’. Серия называется ‘’Вознесение огня’’. Этот сериал можно посмотреть на сайте телеканала STARZ: starz.com/us/en/series/american-gods/season-3/episode-8/61896 [Watch American Gods: Ep 308 - The Rapture of Burning on STARZ - Free Trial].
Желаю каждому из нас стать хоть немного добрее и благодушнее! Пусть всемогущие Богини судьбы Норны – Урд, Верданди un Скульд – даруют нам терпимость, сочувствие и понимание! Пусть великая Фрея – Богиня страсти, любви и плодородия – дарует нашим сердцам страсть и любовь! Пусть Богиня Ванадис – великая дочь Ванов – благословит нас!
С благословением Богини Фреи, Сколниециньш из святорощи
©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
#любовь #страсть #БогиняФрея #БогиняВанадис #БогиняЛюбви #добродушие #дружба #понимание #LGBT #ЛГБТ #LGBTI #ЛГБТИ # LGBT #ЛГБТ #BalticPride #БалтийскийПрайд #AmericanGods #АмериканскиеБоги #STARZ #СкандинавскиеБоги #язычество #Skolnieciņš #svētbirzs #Сколниециньш #святороща
Журнал
№9(138) Сентябрь 2021
Читайте в новом номере журнала «Открытый город»
  • Шавкат Мирзиёев: От национального возрождения  к национальному прогрессу
  • Preses Nama Kvartāls отстроят за 450 млн евро
  • Будет ли у русских свое ТВ ?
  • Как сериалы заменили реальную жизнь